СПЕЦИФИЧНИ ОТПАДЪЧНИ ПОТОЦИ

ИЗВЪРШВАМЕ КОНСУЛТАЦИИ относно разделното събиране, транспортирането, съхранението, предварителното третиране, повторната употреба, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на следните специфични отпадъчни потоци:

 

1. Масово разпространени отпадъци:

1.1. Отпадъци от опаковки
1.2. Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)
1.3. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)
1.4. Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)
1.5. Излезли от употреба гуми (ИУГ)
1.6. Отработени масла (ОМ)

2. Строителни отпадъци

3. Биоразградими отпадъци

4. Опасни отпадъци от домакинствата

5. Смесени битови отпадъци

 

ИЗГОТВЯМЕ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ относно законосъобразното управление на специфичните отпадъчни потоци.

 

НАПРАВЕТЕ НИ ЗАПИТВАНЕ:

“САХЕЛ” ЕООД
4000 Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 72, етаж 1, офис 21
ЕИК 201889405
ЗА КОНТАКТ:
Мобилен: 0876 626 166, 0899 559 389
e-mail: sahel.eood@gmail.com

line
footer