ВОДИ

ИЗГОТВЯМЕ:

 • Заявления за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, съгласно Закона за водите;
 • Заявления за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения, съгласно Закона за водите;
 • Заявления за издаване на разрешително за ползване на воден обект по чл. 46, ал.1 на Закона за водите;
 • Заявления за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително за водовземане и/или ползване на повърхностен воден обект, съгласно Закона за водите;
 • Заявления за изменение и/или продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води, съгласно Закона за водите;
 • Заявления за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (чл. 50, ал. 7, т.1 на ЗВ), съгласно Закона за водите;
 • Заявления за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (чл. 50, ал. 7, т.2 на Закона за водите), съгласно за Закона за водите;
 • Заявления за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания, съгласно Закона за водите;
 • Заявления за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, за експлоатация на съществуващи обекти (не се отнася за експлоатация на съществуващи канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания), съгласно Закона за водите;
 • Декларации по чл. 194Б от Закона за водите;
 • Доклади за изпълнение на условията в издадените Разрешителни за заустване и водоползване;
 • Водене на пълна отчетност по издадените Разрешителни за водоползване / заустване.

НАПРАВЕТЕ НИ ЗАПИТВАНЕ:

“САХЕЛ” ЕООД
4000 Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 72, етаж 1, офис 21
ЕИК 201889405
ЗА КОНТАКТ:
Мобилен: 0876 626 166, 0899 559 389
e-mail: sahel.eood@gmail.com

Кликни ТУК за GOOGLE MAPS


          

 

line
footer